Днепропетровский гуманитарный университет - Оверия-Туризм

Днепропетровский гуманитарный университет Днепропетровский гуманитарный университет

Дніпропетровський гуманітарний університет акредитований за статусом вищого навчального закладу IІІ рівня і має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України з підготовки фахівців за спеціальностями «Психологія», «Туризм», «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра.

Історія навчального закладу бере свій початок з 2003 року. Новий вищий навчальний заклад став дітищем передусім колективу однодумців, не відсторонених осіб, обізнаних з потребами сучасного українського суспільства. Дніпропетровський гуманітарний університет був створений з метою підготовки фахівців з вищою юридичною і психологічною освітою, а в подальшому й освітою у галузі туристичного бізнесу для підприємств, організацій і установ регіону.

Перші роки його існування не були легкими, але ефективними управлінськими рішеннями та вмілими діями керівництва було облаштовано надану Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ матеріальну базу, на належному рівні організовано навчально-виховний процес, налагоджено побут працівників і студентів.

У вирішенні питань життєдіяльності Дніпропетровського гуманітарного університету особливу роль відіграє його Наглядова рада, визначаючі шляхи перспективного розвитку університету, здійснюючи громадський контроль над діяльністю адміністрації, забезпечуючи ефективну взаємодію навчального закладу з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними, виробничими та бізнесовими структурами.

ДГУ3Активну участь в управлінні справами навчального закладу приймає Вчена рада, під контролем якої перебувають питання вдосконалення організації навчально-виховного процесу, підвищення рівня наукових досліджень, кадрові питання тощо. У складі Вченої ради діють постійні комісії з кадрової роботи, навчально-виховної та методичної діяльності, правових засад діяльності та регламенту, наукової роботи, оптимізації структури університету, бюджетно-фінансових питань, соціально-економічної і господарської роботи, міжнародного співробітництва.

Навчальний заклад є активним учасником загального процесу гуманітарного розвитку суспільства. Університет у своїй діяльності в повній мірі реалізує сучасні тенденції розвитку вищої школи, задовольняє потреби області та регіону у висококваліфікованих фахівцях, виступає осередком гуманітарної науки і культури.

ДГУ2Сьогодні в університеті функціонують два факультети (юридичний і психології) та випускова кафедра, що готують фахівців відповідно за напрямами «Правознавство», «Психологія» та «Туризм». Навчальний процес забезпечують сім кафедр: 3 – на юридичному факультеті (загально-правових дисциплін, цивільно-правових дисциплін та кримінально-правових дисциплін), 3 – на факультеті психології (загальної психології, практичної психології, соціально-гуманітарних дисциплін), а також кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності. Кафедри університету є основною ланкою забезпечення навчально-виховного процесу за всіма напрямами, оскільки саме ці структурні підрозділи безпосередньо розробляють науково-методичні матеріали та забезпечують їх втілення в життя. Кафедри проводять дослідження з правових, історичних, психологічних і соціально-економічних проблем становлення та розвитку країни в ринкових умовах господарювання. За цей період кафедрами під час виконання тематик науково-дослідних робіт було видано друком понад 80 найменувань підручників, монографій, навчальних посібників тощо.

Кадрова робота в Дніпропетровському гуманітарному університеті постійно спрямована на підвищення професійного рівня викладачів і науковців, залучення до викладацької і наукової діяльності фахівців вищої кваліфікації, додержання оптимальних вікових пропорцій, підвищення професійної майстерності працівників, яка дозволяє проводити підготовку студентів на рівні сучасних вимог згідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм. Планомірно втілюються у навчально-виховний процес і результати постійного підвищення кваліфікації працівників. За десять років існування в університеті створено потужний потенціал вчених – на сьогодні майже 90% науково-педагогічних працівників, що забезпечують навчальний процес, мають наукові ступені та вчені звання у відповідних галузях.

1Висока професійна майстерність науково-педагогічних працівників дозволяє вести підготовку висококваліфікованих фахівців – майбутніх юристів, психологів і менеджерів туристичних підприємств – на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкурентоздатними на ньому, що в умовах сьогодення є запорукою успішного працевлаштування по закінченню університету на підприємствах як державного, так і приватного сектора економіки.

Університет постійно вдосконалює навчальний процес у відповідності до європейських вимог та освітянських стандартів, органічно поєднуючи традиційні і новітні освітні технології. Адміністрація навчального закладу формує інноваційне навчально-виховне середовище, в якому є місце інтеріоризації змісту освіти, засвоєнню навичок та вмінь для практичної діяльності за обраним напрямом підготовки, комплексному вдосконаленню професійної майстерності викладачів шляхом опанування інноваційних і дослідно-експериментальних методів навчання з метою підготовки універсальних фахівців з сучасним типом мислення. Основні напрями діяльності всіх структурних підрозділів університету спрямовані на динамічний розвиток наукових досліджень, підтримки найбільш перспективних наукових напрямків, забезпечення стандартів якості навчального процесу, визнаних на міжнародному рівні, високої конкурентоспроможності університету на регіональному та загальнонаціональному освітянських ринках, створення умов та стимулів розвитку кадрового потенціалу, належного виконання навчальним закладом його функцій. Особлива увага приділяється демократизації та оптимізації управління університетом в цілому та його окремими підрозділами, розвитку студентського самоврядування, залучення максимально широкого кола членів колективу до обговорення, прийняття та реалізації управлінських рішень, а також контролю за їх виконанням.

Діяльність університету сприяє налагодженню партнерства з вітчизняними вищими навчальними закладами гуманітарного напряму і міжнародної науково-методичної співпраці з університетами, науковими та громадськими організаціями США, Німеччини, Франції, Польщі, Туреччини, Росії та інших держав. Так, на сучасному етапі відбувається створення конкурентоспроможних освітніх програм для входження у зовнішній соціально-освітній простір, розвиток спільної наукової діяльності, організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів, розширення договірних зв’язків з університетами Європи, активізація академічної мобільності студентів університету, розширення їх навчання, стажування, навчальних практик у закордонних університетах. Також впроваджуються і в перспективі будуть реалізовуватися такі пріоритетні напрями діяльності університету, як: міжнародний студентський і академічний обмін з вузами-партнерами; підготовка науково-педагогічних працівників університету, здатних викладати навчальні дисципліни англійською мовою; залучення іноземних фахівців до роботи в університеті та участь провідних викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності закордонних університетів, наукових установ; кооперація з іншими вищими навчальними закладами для розробки спільних міжнародних проектів; подання заявок на гранти.

У Дніпропетровському гуманітарному університеті запроваджена практика створення міжвузівських творчих колективів учених та викладачів, які за результатами досліджень готують кандидатські і докторські дисертації, монографії, підручники, навчальні посібники, методичні розробки щодо забезпечення навчального процесу у закладах освіти. Важливою формою співпраці є проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів в університеті. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів здійснюється через докторантуру, аспірантуру, ад’юнктуру та з числа здобувачів, які навчаються в інших вузах міста Дніпропетровська, а також інших міст, зокрема Запоріжжя, Луганська, Києва. Викладачі та науковці університету приймають участь у роботі експертних комісій, експертних груп та спеціалізованих вчених рад.

ДГУ9Дніпропетровський гуманітарний університет має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення належних умов реалізації навчального процесу, побуту і відпочинку студентів. До їх послуг новий чотирьохповерховий навчальний корпус, збудований у 2011 році за новітніми технологіями, що має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться конференційна та актова зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, буфет-їдальня на 60 місць, бібліотека з читальним залом, спортивна зала, комп’ютерні класи з сучасним обладнанням та вільним доступом до мережі Інтернет тощо. ДГУ7Медичне обслуговування персоналу та студентства університету здійснюється на базі міських лікарень за договором на обслуговування. Ведеться також робота з організації студентського молодіжного центру університету з метою системного об’єднання зусиль студентської ради і університету з питань виховання та розвитку особистості. Особливістю у діяльності Дніпропетровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що до кожного студента в університеті ставляться як до гідної особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування його професійної мотивації та успішне входження у студентське середовище. Теоретичні знання студентів, формування у них професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків закріплюються і вдосконалюються кожного року на навчальній практиці.

ДГУ8Дозвілля студентів забезпечено можливістю творчо самореалізовуватися у галузі науки, спорту та художньої самодіяльності через наявні в університеті науково-практичні гуртки та спортивні секції: Медіа-центр, Центр міжнародних зв’язків з питань гуманітарної освіти, Центр практичної психології, Юридична клініка, Туристична студія, Центр молодіжного кіно та телебачення, ДГУ10спортивно-оздоровчий клуб «Пульс», до якого входять секції фітнесу, самбо та дзюдо, сучасних танців та тренажерна зала. Студенти наукових гуртків університету успішно доводять свою здатність проводити науково-дослідну роботу участю у регіональних та міжнародних конференціях та семінарах.

Таким чином, за 10-річчя існування Дніпропетровського гуманітарного університету закладено ґрунтовний фундамент, створено основу науково-педагогічного потенціалу сучасного вищого навчального закладу, і очевидно, що позитивні традиції цього процесу мають бути продовжені та розвинені.

І, не дивлячись на свій молодий вік, університет впевнено крокує в майбутнє, як перспективний провідний учасник освітнього процесу та наукової сфери.

Контакты

  • Адресс: Дніпропетровський гуманітарний університет вул. Орловська, 1-Б, м. Дніпропетровськ, 49064, Україна
  • Телефон: +380 56 3715148
Свяжитесь с нами:
+38 056 3744539

© 2007—2014 ООО «Оверия»
Яндекс.Метрика